تابع در پایتون: Coroutine ،Generator ،Decorator‌ و lambda

درس سیزدهم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

این درس در ادامه درس پیش است که به معرفی مواردی از کاربردهای تابع در ایجاد مفاهیمی جدید، مهم و کاربردی در زبان برنامه‌نویسی پایتون می‌پردازد. مبحث تابع در پایتون با این درس به پایان نمی‌رسد و نکات باقی‌مانده در درس بعدی ارائه می‌شوند.

← متن درس سیزدهم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها