انواع داده یا شی در پایتون: set ،dict ،tuple ،list و None

درس هشتم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

پایتون هر «نوع داده» (Data Type) را توسط یک کلاس ارایه می‌دهد؛ بنابراین هر داده یک نمونه یا یک شی از کلاسی مشخص است. هر چند برنامه‌نویس نیز می‌تواند با تعریف کلاس، نوع دلخواه خود را داشته باشد ولی در این درس می‌خواهیم درباره آن بخشی از انواع داده یا انواع شی‌ (Object Types) که به شکل آماده (Built-in) در اختیار مفسر زبان پایتون قرار داده شده است صحبت کنیم.

این درس در ادامه درس پیش به بررسی برخی از انواع دیگر پایتون به مانند «لیست»، «تاپل»، «دیکشنری» و «مجموعه» می‌پردازد.

← متن درس هشتم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها