سینتکس یا دستور نحو زبان پایتون

درس ششم کتاب آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون.

در این درس به معرفی اجزای پایه در برنامه‌نویسی پایتون پرداخته شده و اینکه چه هستند، چه گرامری دارند، چه کاری انجام می‌دهند یا… مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در موارد بسیاری نکته‌هایی از شیوه استاندارد پایتون‌نویسی که توسط سند PEP 8 به برنامه‌نویسان پایتون پیشنهاد می‌شود نیز آورده شده است؛ رعایت این اصول به یکدستی کدهای جامعه پایتون کمک می‌کند.

سینتکس (Syntax یا دستور نحو) مجموعه‌ای از قواعد است که چگونگی برنامه‌نویسی به یک زبان مشخص را تعریف می‌کند؛ برای نمونه اینکه یک متن چطور نوشته شود که توسط مفسر پایتون به عنوان توضیح در نظر گرفته شود یا یک شی رشته، به رعایت سینتکس تعریف شده در پایتون بستگی دارد و چنانچه مفسر نتواند متن را با هیچ قاعده‌ تعریف شده‌ای مطابقت دهد یک استثنا گزارش خواهد شد. سینتکس پایتون تنها محدود به این درس نیست و موارد بسیار دیگری به مانند چگونگی تعریف اشیا گوناگون را در طی درس‌های آتی مشاهده خواهید کرد.

← متن درس ششم


دیدگاه و سوال‌های خود را در همین‌جا مطرح نمایید.

دیدگاه‌ها